انجمن مدیریت ایران با هدف تقویت توانمندی های علمی و کاربردی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی مسابقه علمی اندیشه برتر را با اهداف زیر برگزار می نماید:
1398/07/23
انجمن مدیریت ایران نشست تخصصی مدیران دانشی شرکت های شرکت های حاضر در " دومین جایزه مدیریت دانش با رویکرد مدیریت منابع " را در تاریخ 9مهرماه از ساعت 9 الی 12 در محل دانشگاه خاتم برگزار نمود.
1398/07/21