کنفرانس و همایش ها

کتب

آموزش

انجمن مدیریت ایران برای هشتمین سال پیاپی مفتخر به دریافت "گرید A" از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.