دکتر مجید قاسمی با اکثریت آرا به عنوان عضو شورایعالی عتف (وزرات علوم، تحقیقات و فن آوری) از بین انجمن های علمی برتر وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و انجمن های وزارت بهداشت و درمان انتخاب شد.
1397/06/18