انجمن مدیریت ایران با هدف توسعه و ترویج مبانی علمی و کاربردی مدیریت نوین و در راستای تحقق اهداف سند راهبردی، تصمیم دارد حمایت از چاپ کتاب های مدیریت را در سال 1398 گسترش دهد.
1398/08/04