انجمن مدیریت ایران با هدف توسعه و ترویج مبانی علمی و کاربردی مدیریت نوین و در راستای تحقق اهداف سند راهبردی، تصمیم دارد حمایت از چاپ کتاب های مدیریت را در سال 1398 گسترش دهد.
1398/08/04
انجمن مدیریت ایران با هدف تقویت توانمندی های علمی و کاربردی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی مسابقه علمی اندیشه برتر را با اهداف زیر برگزار می نماید:
1398/07/23