امتیازات انجمن
چاپ
امتیازات انجمن
 •  بیش از 50 سال سابقه در امر آموزش و مشاوره مدیریت در سازمانهای دولتی و خصوصی
 • دارا بودن رتبه ممتاز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بین انجمن های علمی ایران
 • دارا بودن گواهینامه صلاحیت آموزش از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 • دارای رتبه یکم مشاوره مدیریت و اقتصاد از شرکت نوسازی صنایع ایران
 • اولین و تنها دارنده گواهینامه بین المللی استاندارد مدیریت آموزشی ISO10015 وIWA2 از شرکت GRS
 • دارا بودن گواهینامه تائید صلاحیت آموزشی از شهرداری تهران 
 • اولین و تنها دارنده گواهینامه ISO9001:2000 در بین انجمن های علمی ایران
 • دریافت گواهینامه تائید صلاحیت آموزشی از شرکت ملی نفت ایران
 • انجمن CO partner دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در انتشار مجله علمی- پژوهشی " مدیریت فرهنگی "
 • برخورداری از دانش 250 عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیران حرفه ای متخصص
 • عضویت در انجمن ها و مجامع ملی و بین المللی
 • به کارگیری روش های نوین آموزش جهت کاربردی کردن مطالب آموزشی
 • طراحی دوره های آموزشی نوین مدیریتی در سطوح مدیران ارشد، میانی و کارشناسان
 • ارائه مدرک بین المللی معتبر جهت برنامه های ویژه و خاص مدیران و کارشناسان
 • نظارت و ارزشیابی مستمر برنامه های آموزشی
 •  انتشار مجله مدیریت با قدمتی بیش از 50 سال
ویژگیهای انجمن
 • اخذ رتبه یک بین انجمنهای مدیریتی ایران از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
 • دارا بودن گواهینامه صلاحیت اجرای آموزش کارکنان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • دارا بودن گواهینامه صلاحیت آموزش از شرکت ملی نفت ایران
 • دارا بودن گواهینامه تایید صلاحیت مرکز آموزشی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • دارا بودن گواهینامه تایید صلاحیت شهرداری تهران
 • دارا بودن گواهینامه IWA2 از شرکت GRS
 • دارا بودن گواهینامه ISO10015 از شرکت GRS
 • برخورداری ازتجربیات و دانش 250 عضو هیات علمی دانشگاه و مراکز آموزش عالی
 • دارا بودن رتبه یکم مشاوره مدیریت و اقتصاد از شرکت نوسازی صنایع
 • دارا بودن گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008Co Partner
 • دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در انتشار مجله علمی پژوهشی " مدیریت فرهنگی"
 • انتشار مجله " مدیریت "