مجوزها و گواهینامه ها
چاپ
  • دریافت رتبه ممتاز بین انجمنهای مدیریتی ایران از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
  • دریافت گواهینامه تایید مرکز آموزشی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
  • دریافت گواهینامه صلاحیت آموزشی از شرکت ملی نفت ایران
  • گواهینامه صلاحیت اجرای آموزش کارکنان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • اولین انجمن دریافت کننده گواهینامه بین المللی استاندارد مدیریت آموزشی ایزو10015 و IWA2
  • اولین انجمن دریافت کننده گواهینامه ایزو9001 از شرکت توف آلمان
  • گواهینامه تائید صلاحیت مشاوره در رشته مدیریت سیستم و اقتصاد از شرکت نوسازی صنایع ایران
  • تندیس بلورین اقتصاد سبز-برگزیده شده بین 900 شرکت و انجمن ایرانی
  • تقدیر نامه اقتصاد سبز