لیست سخنرانی های اجرا شده
18.(96/04/13)-سخنرانی " مهارت های عمومی مدیریت ( مدیریت کوانتومی ) " آقای دکتر غلام حسن پور حنیفه
19.(96/04/19)-سخنرانی " رایانش ابری " آقای دکتر علیرضا مجاهدی نسب
20.(96/05/16)-سخنرانی " اهمیت علوم اعصاب در مدیریت و رهبری " آقای دکتر صالح رحیمی
21.(96/05)-وبینار" مدیر در نقش coach" آقای حسین گائینی
22.(96/05/31)-وبینار " رقابت در کسب و کار " آقای دکتر علی شاه حسینی
23.(1396/07/24)-وبینار " ارزیابی رفتاری افراد در مصاحبه استخدامی " خانم مریم حنطوش زاده
24.(1396/09/04)-سخنرانی " روش های ارتقاء انگیزش کارکنان " خانم دکتر آذر صائمیان
25.(1396/09/05)-نشست تخصصی " ایجاد و توسعه برند شخصی در فضای کسب و کار " خانم دکتر آذر صائمیان "