درباره عضویت
چاپ
انجمن با دارا بودن بیش از 1700 عضو فردی و 600 عضو موسسه ای یکی از فعال ترین انجمن های علمی ایران می باشد. عضویت در انجمن مدیریت ایران به دو صورت فردی و موسسه ای می باشد:
 
عضویت فردی
عضو افتخاری: شخصیت های علمی ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های مدیریت علمی - اجرایی - تحقیقاتی و آموزشی حائز اهمیت باشد، و در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند.
عضو پیوسته: دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته های مرتبط با مدیریت و ارائه مقاله یا کتاب
عضو وابسته: دارا بودن مدرک لیسانس و یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مرتبط با مدیریت
عضو دانشجویی: ارائه کارت دانشجویی دریکی از رشته های مرتبط با مدیریت
فرم عضویت فردی:
عضویت موسسه ای
سازمان هایی که در زمینه علمی و پژوهشی صنعتی و خدماتی مربوط فعالیت دارند( اعم از دولتی و خصوصی با تکمیل فرم عضویت موسسه ای و پرداخت حق عضویت) می توانند به جمع اعضاء انجمن بپیوندند.
فرم عضویت موسسه ای:
مزایای عضویت
همکاری دو جانبه اعضا انجمن برای اجرای خدمات آموزشی و مشاوره ای
دریافت نشریه مدیریت ( رایگان )
بازدید ازکارخانجات تولیدی – صنعتی ( رایگان )
شرکت در برنامه سخنرانی های ماهانه ( رایگان )
استفاده از کتابخانه انجمن
تخفیف ویژه جهت شرکت در برنامه های آموزشی
تسهیلات ویژه برای امور تحقیقاتی و مطالعاتی
شرکت در گردهمایی های انجمن
درج فعالیت ها و اطلاعات اعضا در مجله مدیریت وسایت انجمن مدیریت( رایگان)
 
شماره حساب
حساب سیبا به شماره 0104465257007بانک ملی شعبه کریم خان زند کد 168 به نام انجمن مدیریت ایران