شناسنامه مجله مدیریت
چاپ
 
صاحب امتیاز : انجمن مدیریت ایران
مدیر مسئول : پرویز بیات
سردبیر : محسن قانع بصیری
رئیس شورای سیاستگذاری : آذر صائمیان
 هیئت تحریریه : دکتر نسرین جزنی – دکتر حسین اعرابی – مهندس محمود نادری پور – دکتر حیدر مستخدمین حسینی – مهندس پرویز گلستانی
مشاوران هیئت تحریریه : دکتر مصطفی مهاجرانی – دکتر حسین مدرکیان – دکتر رضا خاکی – مهندس هرمزباقی
 امور تبلیغات وآگهی ها : زهرا دربندسری
امور اجرائی : ملیحه کیا
امور اخبار وگزارشات : مونا نسوری
 مدیر هنری : آرش سلطانعلی
آدرس نشریه : خیابان کریمخان زند – روبروی خیابان ایرانشهر – نبش کوچه عسجدی – شماره 1 – طبقه 5
تلفن : 88827878 - 88824886
فاکس :
 88835278
www.Iranmanagement.net
پست الکترونیکی:
info@iranmanagement.net