کارگروه آموزش و پژوهش
چاپ

یکی از مهم ترین و کلیدی ترین کارگروه های تخصصی پیش بینی شده در انجمن مدیریت ایران، کارگروه آموزش و پژوهش می باشد که با توجه به اهداف تعیین شده انجمن از جمله ترویج اصول مدیریت و آموزش روشهای صحیح آن، پژوهش و بررسی و اظهار نظر در مسائل و کاربردهای مدیریت و اشاعه آن، ارائه آخرین روش ها و تکنیک های مدیریت از طریق سخنرانی ها و سمینارها، توسط با تجربه ترین استادان و مدیران حرفه ای کشور، ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی و مشاوره ای، برگزاری برنامه های بازدید از موسسات تولیدی و خدماتی و فرهنگی به منظور ارتقاء دانش و همچنین تبادل اطلاعات با مدیران اجرایی برعهده آن می باشد

معرفی اعضای اصلی کارگروه آموزش و پژوهش 

 

 
 
 سید محمد اعظمی نژاد

 
        علی محمدعلیخانی
 

 
            هادی برومند  
 

          

محمدباقر مرادی    

           احمد بیرانوند

 

         

حسین درگاهی