کادر دبیرخانه
چاپ

 
محسن قانع بصیری
سردبیرمجله مدیریت 
 
دکتر آذر صائمیان
رئیس شورای سیاستگذاری مجله مدیریت
قائم مقام دبیرکل

 
ملیحه کیا
کارشناس ارشد روابط عمومی
 
جاوید جهانبخش
مدیر امور مالی
مونا نسوری
کارشناس ارشد آموزش

 
ستاره صادقی            
رئیس دفتر             
 
زهرا دربندسری           
کارشناس تبلیغات