اطلاعیه های آموزشی

 
چاپ
برنامه های آموزشی شش ماهه دوم سال 1397
ویژه مدیران و کارکنان سازمان ها
یکی از اهداف اصلی انجمن مدیریت ایران، ارتقاء دانش، مهارت و نگرش مدیران و کارکنان سازمان های دولتی و خصوصی می باشد که از طریق اجرای برنامه های آموزشی در قالب سمینار – دوره و کارگاه آموزشی اجرا می شود. بدیهی است توسعه شایستگی های کارکنان و توانمندی های آنان در انجام وظایف محوله از یکسو، نوآوری و خلاقیت در بهبود و توسعه فضای کار از سوی دیگر، با کسب دانش و مهارت های علمی و کاربردی امکان پذیر خواهد بود. بدین منظور مجموعه برنامه های نیمه دوم سال 1397 تنظیم و به شرح زیر ارائه می گردد :

دوره های مدیریت عمومی:
 ردیف  عنوان دوره  آبان آذر دی بهمن اسفند هزینه(ریال)
 1 مدیریت ریسک - -
2و3
-
4و5
3/000/000
2
تکنیک های ارزیابی ریسک -
2 4و5
-
7و8
3/000/000
3
ارتباطات موثر و کارآمد
22
-
9
-
-
1/500/000
4
مدیریت استراتژیک اطلاعات
-
11و12 -
6و7
-
3/000/000
5
روش های حل مساله و خلاقیت -
17و18 -
15و16
-
3/000/000
6
مدیریت تغییر و تضاد 22
- -
-
13
1/500/000
7
موفقیت فردی -
10
-
17 -
1/500/000
8
اندازه گیری و تحلیل بهره وری 26و27
- 11و12
-
-
3/000/000
9
مدیریت توسعه و فرهنگ -
7
- 14
-
1/500/000
10
مهندسی همزمان 28و29
-
- -
11و12
3/000/000
11
نظام مدیریت ارزش -
10و11
- 23و24
-
3/000/000
12
اصول سازماندهی محیط کار و نقش آن در ارتقا
کارایی
- 19و20
- 27و28
-
3/000/000
13
مدیریت ساخت پروژه -
24و25
- -
24و25
3/000/000
14
مدیریت روابط عمومی -
26
-
10
- 1/500/000
15
مدیریت کارآفرینی - 27
-
13
- 1/500/000
16
مدیریت واحد R & D در سازمان ها -
-
-
29و30
-
3/000/000
17
مدیریت خلاقیت و نوآوری 30
-
18
-
-
1/500/000
18
مدیریت بحران -
-
9و10
-
18و19
3/000/000
19
مدیریت بر مبنای هدف (MBO) -
28
-
- -
1/500/000

دوره های اداری:
 ردیف  عنوان دوره
 آبان آذر
دی
بهمن
اسفند
هزینه(ریال)
 1 شیوه های نوین در برنامه ریزی انسانی - 6و7
- 6و7 -
3/000/000
2
مدیریت اموراداری و کارگزینی -
11و12
- 9و10 - 3/000/000
3
مدیریت برنامه ریزی آموزشی 26و27
-
- 14و15
- 3/000/000
4
گزارش نویسی 29و30
-
15و16
-
5و6 3/000/000
5
نظام آموزش کارکنان دولت -
-
4 - 8
1/500/000
6
آیین سخنوری -
14 -
24 - 1/500/000
7
مدیریت عملکرد
-
-
17و18 - 11و12 3/000/000
8
اصول و فنون مشاوره -
18و19
- - 14و15 3/000/000
9
فنون سرپرستی -
20 - - 21
1/500/000

دوره های مالی:
 ردیف  عنوان دوره
 آبان آذر
دی
بهمن
اسفند
هزینه(ریال)
 1 مدیریت مالی
19و20 - -
13و14
-
3/000/000
2
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی -
6و7
-
-
7و8
3/000/000
3
نقش عامل ریسک در تصمیم گیری مالی -
-
5 -
14 1/500/000
4
بودجه و کنترل -
10و11
- -
13و14 3/000/000
5
اقتصاد مهندسی -
13و14
-
27و28 -
3/000/000
6
مهندسی مالی و تکنیک های مدیریت
ریسک مالی
26و27
-
- 29و30
-
3/000/000
7
مدیریت هزینه (CM) -
-
24و25 - 18و19
3/000/000
8
مدیریت منابع و مصارف -
24و25
10و11
- -
3/000/000

دوره های بازرگانی:
 ردیف  عنوان دوره
 آبان آذر
دی
بهمن
اسفند
هزینه(ریال)
 1 مدیریت امور مشتریان (CRM) - -
29و30
- 7و8
3/000/000
2
بازاریابی اینترنتی - -
3 - 6
1/500/000
3
فنون مهندسی فروش
- - 15و16
- 19و20
3/000/000
4
بازاریابی و مدیریت بازار 26 -
-
10 -
1/500/000
5
فرآیند تدوین طرح کسب و کار (B.P) - - 24
14 -
1/500/000
6
موقعیت یابی در بازاریابی - 5 -
- 21
1/500/000
7
ارتباطات یکپارچه برند (IBS ) - - 26
17 -
1/500/000
8
تبلیغات و رقابت پذیری - 12
-
- 22
1/500/000
9
توسعه و ایجاد برند شخصی ( Personal Brand ) 23
-
29
- -
1/500/000

دوره های لجستیک:
 ردیف  عنوان دوره
 آبان آذر
دی
بهمن
اسفند
هزینه(ریال)
 1 رمدیریت زنجیره تامین  - 6و7
-
6و7 -
3/000/000
2
برنامه ریزی وکنترل مواد -
-
3و4 -
4و5
3/000/000
3
طرح سیستم 5s در انبارها -
14 - 10
-
1/500/000
4
آشنایی با عملیات انبارداری -
17و18
-
14و15
-
3/000/000
5
کنترل موجودی انبار -
-
16 17
- 1/500/000
6
تدارکات و سفارشات خارجی -
- 18و19 23و24
-
3/000/000
7
مکان یابی تسهیلات -
26 -
-
22
1/500/000
8
مدیریت مواد آثار و مبانی خرید به
هنگام (JIT)
28و29 -
25و26
- -
3/000/000
9
ارگونومی در لجستیک -
-
29
28 - 1/500/000

دوره های مهندسی کیفیت:
 ردیف  عنوان دوره
 آبان آذر
دی
بهمن
اسفند
هزینه(ریال)
 1 مهندسی ارزش -
-
25
-
8
2/250/000
2
کنترل کیفیت 19 - 30
-
- 2/250/000
3
کانبان -
17 -
1
- 1/800/000
4
مدیریت کیفیت -
20و21
-
2و3 - 4/500/000
5
بهره وری و مدیریت نگهداری و تعمیرات -
- 15و16
-
11و12
3/000/000
6
برنامه ریزی تعمیرات -
- 17و18
-
14و15 4/500/000
7
گسترش عملکرد کیفیت 26 الی 28
-
-
-
-
4/500/000
8
طراحی و توسعه محصول -
27و28
-
13و14
-
3/000/000

دوره های فن آوری اطلاعات:
 ردیف  عنوان دوره
 آبان آذر
دی
بهمن
اسفند
هزینه(ریال)
 1 کسب و کار الکترونیکی
 22 -
-
-
-
1/500/000
2
امنیت اطلاعات -
11و12
-
16و17
-
3/500/000
3
صنعت IT و بازاریابی
-
-
11
- 7
2/250/000
4
تکنولوژی اطلاعات و کاربرد آن -
25
-
28
- 2/250/000
ساعت اجرای برنامه ها از ساعت 8:30 لغایت 15:30 می باشد.برخی ویژه گی ها و امتیازات انجمن :
 • اخذ رتبه یک بین انجمن های مدیریتی ایران از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • انجمن علمی برتر نهمین جشنواره فارابی
 • دارا بودن گواهینامه صلاحیت آموزش از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • دارا بودن گواهینامه تائید صلاحیت از شرکت ملی نفت ایران
 • دارا بودن گواهینامه تائید صلاحیت آموزش شهرداری تهران
 • دارا بودن گواهینامه استاندارد بین المللی مدیریت آموزش ISO10015
 • دارا بودن گواهینامه استاندارد بین المللی IWA2
 • دارا بودن گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008
 • دارا بودن رتبه یک علمی از شرکت نوسازی صنایع ایران
 • برخورداری از تجربیات و دانش 250 عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیران حرفه ای متخصص
 • عضویت در انجمن ها و مجامع ملی و بین المللی
 • Co Partner دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در انتشار مجله علمی پژوهشی " مدیریت فرهنگی" ، انتشار مجله" مدیریت"
توجه:
 • 10% تخفیف برای اعضاء حقیقی و حقوقی و سازمانهائی که بیش از 5 نفر معرفی می نمایند.
 • شهریه برنامه ها شامل ( کتاب – جزوه – وسایل آموزشی – پذیرایی ) می باشد.
 • اعطای گواهینامه رسمی انجمن با اعتبار وزارت علوم و تحقیقات وفناوری ، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شهرداری تهران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی .

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام با تلفن های 88827878 – 88824886 و 88309413 تماس حاصل نمایند و شهریه مربوطه را به حساب 247-8100-11590518-1 بنام انجمن مدیریت ایران نزد بانک پاسارگاد شعبه کریم خان زند واریز و رسید آن را به شماره 88835278 فاکس نمایند.

امکان برگزاری کلیه برنامه های فوق در محل سازمان ها در تهران و شهرستان ها میسر می باشد.
 تیم متخصصین آموزشی انجمن باتوجه به تجربیات و سوابق عملی و علمی آمادگی کامل دارد تا نسبت به ارائه خدمات مشاوره و آموزشی جهت طراحی و استقرار استانداردهای مدیریتی در سازمان های دولتی و خصوصی همکاری نماید.
علاقمندان جهت تعیین وقت جلسه با تلفن های انجمن تماس حاصل نمایند.

خیابان کریمخان زند ، روبروی خیابان ایرانشهر، نبش کوچه عسجدی ، شماره 1 ، طبقه 5 ،کد پستی 1585693134
تلفن : 88827878- 88824886 نمابر : 8883527878
سایت :www.iranmanagement.org
پست الکترونیک iranmanagement1339@gmail.com