اطلاعیه های آموزشی

 
چاپ
برنامه های آموزشی شش ماهه اول سال 1397
ویژه مدیران و کارکنان سازمان ها
یکی از اهداف اصلی انجمن مدیریت ایران، ارتقاء دانش، مهارت و نگرش مدیران و کارکنان سازمان های دولتی و خصوصی می باشد که از طریق اجرای برنامه های آموزشی در قالب سمینار – دوره و کارگاه آموزشی اجرا می شود. بدیهی است توسعه شایستگی های کارکنان و توانمندی های آنان در انجام وظایف محوله از یکسو، نوآوری و خلاقیت در بهبود و توسعه فضای کار از سوی دیگر، با کسب دانش و مهارت های علمی و کاربردی امکان پذیر خواهد بود. بدین منظور مجموعه برنامه های شش ماهه ابتدای سال 1397 تنظیم و به شرح زیر ارائه می گردد :

دوره های مدیریت عمومی:
 ردیف  عنوان دوره  اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور هزینه(ریال)
 1  فرهنگ و اخلاق سازمانی - 1
-
-
3
1/500/000
2
 مدیریت تحول و نوآوری -
2 -
-
4
1/500/000
3
اصول مدیریت و سرپرستی
-
5
-
-
5
1/500/000
4
تکنیک های ارزیابی ریسک
-
6 -
-
6
1/500/000
5
کارگروهی و حل مساله -
7و8 -
-
10و11
3/000/000
6
ارتباطات موثر و کارآمد -
9 -
-
12
1/500/000
7
طراحی فرآیندها و ساختار سازمانی -
12
-
-
13
1/500/000
8
استراتژی های رقابتی سازمان -
13 -
-
14
1/500/000
9
مهارت های زندگی و نقش آن در موفقیت مدیران -
-
2 -
17
1/500/000
10
مدیریت استعدادیابی و جانشین پروری در سازمان ها
-
-
3 -
18
1/500/000
11
تدوین طرح کسب و کار (BP)
-
-
4 -
19
1/500/000
12
مربیگری - -
5 -
20
1/500/000
13
تجزیه و تحلیل مشکلات و تصمیم گیری -
-
9و10 -
24و25
3/000/000
14
مهندسی خلاقیت
10
-
-
-
26 1/500/000
15
مدیریت دانش و یادگیری سازمانی 15 -
-
-
27 1/500/000
16
عارضه یابی سازمانی 16
-
-
-
31
1/500/000
17
مدیریت و تفکر استراتژیک
17
-
-
-
7
1/500/000
18
اندازه گیری و تحلیل بهره وری 18
-
-
-
24
3/000/000
19
مدیریت و سازمان چابک -
-
-
1 -
1/500/000
20
مدیریت فرآیندهای کسب و کار
-
-
-
2
-
1/500/000
21
جاری سازی استراتژی
-
-
6 -
-
1/500/000
22
نوآوری استراتژیک در سازمان ها
-
-
11و12 -
-
3/000/000

دوره های اداری:
 ردیف  عنوان دوره
 اردیبهشت خرداد
تیر
مرداد
شهریور
هزینه(ریال)
 1 مدیریت توسعه منابع انسانی
- -
16و17 - 5و6
3/000/000
2
طراحی سیستم های انگیزشی
-
-
13 - 12 1/500/000
3
توانمند سازی مدیران
-
-
23 -
14 1/500/000
4
فنون سرپرستی
-
-
24 -
17 1/500/000
5
مدیریت آموزش با تاکید بر استاندارد ISO10015
-
-
25و26 - 18و19
3/000/000
6
تدوین شایستگی های سازمانی
-
- 25
- 20 1/500/000
7
اصول گزارش نویسی و مکاتبات
-
-
19و20 16و17 -
3/000/000
8
شیوه های نوین در برنامه ریزی انسانی
-
-
26و27 21 -
3/000/000
9
اصول و آداب تشریفات
-
- 30 23 -
1/500/000
 10 کارگاه اخلاق حرفه ای
 -  - 31 28 - 1/500/000

دوره های مالی:
 ردیف  عنوان دوره
 اردیبهشت خرداد
تیر
مرداد
شهریور
هزینه(ریال)
 1 مدیریت خرید و سفارشات خارجی
-
19و20 -
-
-
3/000/000
2
آشنایی با قوانین کار ، بیمه و مالیات
-
21و22
-
-
-
3/000/000
3
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی -
-
3و4 -
-
3/000/000
4
مدیریت و سیستم های کاهش هزینه -
-
9 -
-
1/500/000
5
استراتژی های پیشرفته برای مدیران مالی -
-
5و6
- -
3/000/000
6
تحلیل هزینه برای تصمیم گیری مدیران -
-
10 3 -
1/500/000
7
آشنایی با تنظیم بودجه و کنترل هزینه -
-
11و12 6و7 -
3/000/000
8
مدیریت سرمایه گذاری در بورس -
-
24و25
8و9 -
3/000/000

دوره های بازرگانی:
 ردیف  عنوان دوره
 اردیبهشت خرداد
تیر
مرداد
شهریور
هزینه(ریال)
 1 مدیریت بازاریابی بین المللی 22و23 -
-
13و14 -
3/000/000
2
مدیریت امور مشتریان (CRM) 24و25 -
-
16و15 -
3/000/000
3
تکنیک های فروش حرفه ای
- 23 -
17 -
1/500/000
4
فنون و مذاکرات بین المللی - 27و28
-
20و21 -
3/000/000
5
راهکارهای ایجاد مزیت رقابتی - 29 -
22 -
1/500/000
6
مدیریت ریسک اثربخشی برای کسب و کار - 6و7 -
23و24 -
3/000/000
7
ارتباطات یکپارچه برند (IBS ) - 8 -
27 -
1/500/000
8
بازاریابی دیجیتال
- 9
-
28 -
1/500/000
9
توسعه و ایجاد برند شخصی ( Personal Brand ) -
20
-
29 -
3/000/000

دوره های لجستیک:
 ردیف  عنوان دوره
 اردیبهشت خرداد
تیر
مرداد
شهریور
هزینه(ریال)
 1 انبار داری و انبارگردانی  - -
23 الی 25
-
4 الی 6
4/500/000
2
لجستیک ناب و لجستیک چابک -
-
26 -
7
1/500/000
3
کاهش ضایعات در سیستم انبار -
- 27 -
10
1/500/000
4
آشنایی با عملیات انبارداری -
-
30 و 31
-
11 و 12
3/000/000
5
مدیریت تدارکات -
-
3 -
13 1/500/000
6
روش های چیدمان -
- 4 -
14
1/500/000
7
بهبود فرآیندهای نگهداری و تعمیرات
-
- 6
-
17
1/500/000
8
انبارداری مواد قابل اشتعال -
-
9
- 18
2/250/000
9
اندازه گیری عملکرد در زنجیره تامین
-
-
11
- 19 2/250/000
10
جابجائی مواد و تجهیزات -
-
12
- 20 1/500/000

دوره های مهندسی کیفیت:
 ردیف  عنوان دوره
 اردیبهشت خرداد
تیر
مرداد
شهریور
هزینه(ریال)
 1 مدیریت کیفیت جامع (TQM) -
1 و 2
-
-
24 و 25
3/000/000
2
فنون افزایش بهره وری - 5 -
-
26 1/500/000
3
تحلیل استراتژیک محیط کسب وکار با رویکرد
ISO9001:2015
-
23 -
-
27 1/500/000
4
طرح ریزی بهبود مستمر -
27
-
-
31 1/500/000
5
کنترل و کاهش ضایعات در واحدهای تولیدی و صنعتی -
28 -
30
-
1/500/000
6
سنجش عملکرد مطابق با کارت امتیازدهی متوازن BSC -
9 -
8
-
1/500/000
7
ارزیابی عملکرد مدیریت بر اساس مدل EFQM -
29و30
-
9و10
-
3/000/000
8
ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه (IMS) -
-
-
13 الی 15
-
4/500/000
9
تشریح مدل سرآمدی EFQM - -
-
16
-
2/250/000
10
تغییرات استاندارد OHSAS18000 -
-
-
17
-
2/250/000
11
مدیریت HSE با رویکرد کاهش خطرات

-
-
20 و 21
-
4/500/000
12
ابزارهای نوین کیفیت 26
-
-
22 -
2/500/000
13
تعیین شاخص ها و ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت کیفیت 29
-
-
23
-
2/500/000
14
شناسایی ریسک ها و فرصت ها براساس الزامات
ISO45001:2018- ISO14001:2015
30
-
-
24 -
1/500/000
15
کنترل کیفیت 31
-
-
27
-
1/500/000
16
تکنیک های مهندسی کیفیت -
-
16
28
-
2/250/000

دوره های فن آوری اطلاعات:
 ردیف  عنوان دوره
 اردیبهشت خرداد
تیر
مرداد
شهریور
هزینه(ریال)
 1 تکنولوژی اطلاعات و کاربرد آن  - 6
-
-
-
1/500/000
2
فناوری اطلاعات و مدیریت سرمایه های انسانی -
7
-
-
-
1/500/000
3
کسب و کار الکترونیکی -
8
-
- -
800/000
4
سیستم های اطلاعات مدیریت MIS -
-
19 و 20
-
10و11 3/000/000
5
تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS -
-
9 الی 11
-
12 الی 14
4/500/000
6
صنعت IT و بازاریابی مدرن -
-
24 -
18
2/250/000
7
نقش ICT در مدیریت -
-
25
-
20 2/250/000
8
فناوری اطلاعات سبز ( Green IT) -
-
26 - 21 2/250/000
9
IT و بهره وری -
21
- -
25 2/250/000
10
امنیت اطلاعات -
23
- - 26 2/250/000برخی ویژه گی ها و امتیازات انجمن :
 • اخذ رتبه یک بین انجمن های مدیریتی ایران از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • انجمن علمی برتر نهمین جشنواره فارابی
 • دارا بودن گواهینامه صلاحیت آموزش از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • دارا بودن گواهینامه تائید صلاحیت از شرکت ملی نفت ایران
 • دارا بودن گواهینامه تائید صلاحیت آموزش شهرداری تهران
 • دارا بودن گواهینامه استاندارد بین المللی مدیریت آموزش ISO10015
 • دارا بودن گواهینامه استاندارد بین المللی IWA2
 • دارا بودن گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008
 • دارا بودن رتبه یک علمی از شرکت نوسازی صنایع ایران
 • برخورداری از تجربیات و دانش 250 عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیران حرفه ای متخصص
 • عضویت در انجمن ها و مجامع ملی و بین المللی
 • Co Partner دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در انتشار مجله علمی پژوهشی " مدیریت فرهنگی" ، انتشار مجله" مدیریت"
توجه:
 • 10% تخفیف برای اعضاء حقیقی و حقوقی و سازمانهائی که بیش از 5 نفر معرفی می نمایند.
 • شهریه برنامه ها شامل ( کتاب – جزوه – وسایل آموزشی – پذیرایی ) می باشد.
 • اعطای گواهینامه رسمی انجمن با اعتبار وزارت علوم و تحقیقات وفناوری ، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شهرداری تهران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی .

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام با تلفن های 88827878 – 88824886 و 88309413 تماس حاصل نمایند و شهریه مربوطه را به حساب 247-8100-11590518-1 بنام انجمن مدیریت ایران نزد بانک پاسارگاد شعبه کریم خان زند واریز و رسید آن را به شماره 88835278 فاکس نمایند.

امکان برگزاری کلیه برنامه های فوق در محل سازمان ها در تهران و شهرستان ها میسر می باشد.
 تیم متخصصین آموزشی انجمن باتوجه به تجربیات و سوابق عملی و علمی آمادگی کامل دارد تا نسبت به ارائه خدمات مشاوره و آموزشی جهت طراحی و استقرار استانداردهای مدیریتی در سازمان های دولتی و خصوصی همکاری نماید.
علاقمندان جهت تعیین وقت جلسه با تلفن های انجمن تماس حاصل نمایند.

خیابان کریمخان زند ، روبروی خیابان ایرانشهر، نبش کوچه عسجدی ، شماره 1 ، طبقه 5 ،کد پستی 1585693134
تلفن : 88827878- 88824886 نمابر : 8883527878
سایت :www.iranmanagement.org
پست الکترونیک iranmanagement1339@gmail.com