درباره عضویت حقوقی

عضویت موسسه ای ( حقوقی ) شامل :

- عضویت طلایی
- عضویت نقره ای
- عضویت برنزی
 
مدارک لازم برای عضویت موسسه ای:
- تکمیل فرم عضویت موسسه ای
- کپی آخرین روزنامه رسمی
- کپی آگهی ثبت در اداره ثبت شرکتها
- رزومه شرکت
- لیست اعضای هیات مدیره
- فیش واریزی
 
حق عضویت:
 
 
 مبلغ حق عضویت سالانه (ریال)
 نوع عضویت
ردیف
  80,000,000  طلایی  حقوقی  1
 50,000,000  نقره ایی
 30,000,000  عادی
 
 
 
 
 
 
 
شماره کارت:
بانک پاسارکاد به نام انجمن مدیریت ایران شماره کارت:5022291900050111