آگهي دعوت مجمع عمومي عادي سالیانه انجمن مدیریت ایران
بسمه تعالی
 
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
انجمن مدیریت ایران
 
 بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن مدیریت ایران دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن که در روز یکشنبه 26 فروردین ماه 1397 از ساعت 15 الی 17 در محل دانشگاه خاتم واقع در خیابان ملاصدرا- خیابان شیراز شمالی- خیابان حکیم اعظم- پلاک 30 با دستور جلسه مشروحه زیر تشکیل می شود شرکت فرمائید.
دستورجلسه: 
1- بررسی و تصویب عملکرد انجمن در سال 1396
2- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396
3- بررسی و تصویب سند و برنامه راهبردی انجمن در سال 1397
4- انتخاب بازرسان انجمن برای سال مالی 1397
5- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های قانونی انجمن
6- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
 
هیات مدیره انجمن مدیریت ایران