جایزه مدیریت دانش
مقدمه
امروزه، مدیریت دانش برای سازمان یک الزام اجتناب ناپذیر است. مدیریت دانش یک زنجیره است که این زنجیره به ترتیب شامل مدیریت دانش (ایجاد، تسهیم و بکارگیری)، دارایی‌های دانش (سرمایه ارتباطی، سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی)، خدمات و محصولات (پروژه، سرمایه گذاری، فرآیندها و ...) و در پایان تاثیرگذاری (سازمان، منطقه و جهان) است. تاثیر ها را ارزیابی شده و آموخته‌های جدید (یادگیری‌ها و نوآوری‌ها) در کل زنجیره لحاظ می شوند. نقش مدیریت و رهبران در این زنجیره تعریف استراتژی‌های دانشی، پایه‌ریزی فرهنگ دانشی، حمایت و پشتیبانی های مورد نیاز است. جایزه مدیریت دانش برای توسعه، سطح سازمان‌ها را براساس ارزیابی معیارهای این زنجیره مشخص می کند. 
جایزه مدیریت دانش با رویکرد توسعه
KM4D
Knowledge Management 4 Development
  • رئیس شورای سیاست گذاری :

آقای دکتر مجید قاسمی
رئیس انجمن مدیریت ایران
رئیس دانشگاه خاتم
  • اعضای هیات علمی :

آقای دکتر آندریاس برندنر Dr.Andreas Brandner
رئیس انجمن مدیریت دانش اتریش
خانم دکتر سارا کامینگ Dr.sarah Cummings
رئیس انجمن مدیریت دانش هلند
آقای دکتر پاول کراس Dr.Pavel Kraus
رئیس انجمن مدیریت دانش سوئیس
آقای دکتر میرمهدی سید اصفهانی
عضو هیأت مدیره انجمن علمی کیفیت ایران
آقای دکتر بهرام جلوداری
ارزیاب ارشد مدیریت دانش
مدیر توسعه مدیریت شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه ( میدکو )
  • دبیر علمی :

خانم دکتر آذر صائمیان
رئیس شورای سیاست گذاری مجله مدیریت
عضو هیأت مدیره جمعیت توسعه علمی کشور

انجمن مدیریت ایران با توجه به نقش مرجعیت علمی خود و جهت ترویج، اشاعه و توسعه کارکردهای مدیریت دانش، با همکاری انجمن مدیریت دانش اتریش جایزه مدیریت دانش رویکرد توسعه (KM4D) را هم زمان با برگزاری کنفرانس بین المللی مدیریت دانش برگزار می کند.

درخت تندیس این جایزه نیز در تاریخ 1397/4/13 هم زمان با برگزاری کنفرانس تخصصی و بین المللی مدیریت دانش در بخش آب، نوآوری و انتقال داده ها توسط دکتر آندریاس برندنر (Dr Andreas Brandner) رئیس انجمن مدیریت دانش اتریش به سرکارخانم دکتر آذر صائمیان نماینده انجمن مدیریت ایران اعطاء گردید.


فرآیند جایزه مدیریت دانش با رویکرد توسعه (KM4D)
فرآیند جایزه مدیریت دانش برای توسعه، دارای مراحل زیر است:
برای اجرای گام های فوق شرکت ها بایستی طبق برنامه زمان بندی با دبیرخانه هماهنگی لازم را انجام دهند.
1- تکمیل فرم ثبت نام توسط شرکت متقاضی و ارسال به دبیرخانه جایزه (تا پایان مرداد ماه).
2- تکمیل اظهار نامه طبق فرمت مشخص شده در خصوص بیان عملکرد شرکت و ارسال به دبیرخانه جایزه (تا اواسط شهریور ماه).
3- اظهار نامه دریافت شده توسط تیم ارزیابی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت و در صورت کسب امتیاز لازم، ارزیابی مرحله دوم نیز از محل (سایت ویزیت) صورت می پذیرد (تا اوایل مهر ماه).
4- با توجه به امتیازی که شرکت در ارزیابی ها کسب کرده است در یکی از سطوح جایزه ( شکل 1 ) قرار می گیرد و در جشنواره مورد تقدیر قرار خواهد گرفت (25 مهر ماه).
5- دبیرخانه جایزه پس از پایان مراسم حداکثر تا یک ماه و نیم گزارش نهایی را به شرکت ارسال خواهد کرد (تا پایان آذر ماه).

معیارها و زیر معیارهای مدل شامل موارد زیر می باشند:
1- رهبری و فرهنگ سازمانی

2- چرخه دانش
2-1- کسب دانش
2-2- خلق و اشتراک دانش
2-3- بکارگیری دانش

3- سرمایه‌های دانشی
3-1- سرمایه انسانی
3-2- سرمایه های ساختاری
3-3- سرمایه‌های ارتباطی

4- فرآیندها
4-1- خدمات و محصولات

5- توسعه پایدار
5-1- توسعه سازمانی
5-2- توسعه منطقه ای
5-3- توسعه جهانی

6- یادگیری و نو آوری
تمام معیارهای فوق در سازمان بر اساس منطق ( PDCA ) زیر مورد ارزیابی قرار می گیرند.
 
KM4D بیست مزیت مدل مدیریت دانش با رویکرد توسعه
 
1. نگاه کاربردی مدل در رشد و توسعه سازمان از ابعاد ملی ، منطقه ای و بین المللی
2. جستجوی توسعه دانشی سازمان به حضور در بازهای منطقه ای و بین المللی
3. سادگی در مفاهیم و جلوگیری از اصطلاحات مبهم و پیچیده
4. منطبق با نیازهای بومی کشور
5. زمینه ساز رشد و توسعه سازمان و سهم آن در اقتصاد ملی
6. افزایش اهمیت به سرمایه های فکری سازمان
7. جلوگیری از پیچیدگی ارزیابی
8. امکان خود ارزیابی به روش ساده تر
9. معرفی سازمان های منتخب در وب سایت انجمن علمی مدیریت کشور
10. معرفی سازمان های منتخب در وب سایت انجمن علمی مدیریت دانش اتریش و شبکه های دانشی بین المللی و ایجاد زمینه های معرفی و برند سازی سازمان
11. امکان معرفی برای حضور در مراسم جایزه دانشی در خارج از کشور
12. ساده سازی فرآیندهای مدیریت دانش
13. پرهیز از گواهینامه و جایزه فروشی از طریق نمایش میزان موفقیت سازمان در مدیریت دانش و اثربخشی فرآیندها
14. امکان مشارکت تیم های ارزیابی سازمان ها در فرآیندهای ارزیابی
15. امکان ترازیابی و بهینه کاوی از سازمانهای موفق در حوزه دانشی
16. عضویت با تخفیف پایین در انجمن علمی مدیریت ایران
17. دریافت نشریه رایگان انجمن مدیریت ایران
18. کاهش هزینه های مشاوره ای و ارزیابی و ایجاد فضای مشارکت تعداد کثیری از سازمان ها
19. رعایت اصول حرفه ای و اخلاقی
20. عدم وابستگی ارزی و خروج ارز از کشور برای حضور در سایر مدلهای مدیریت دانش