جایزه مدیریت دانش
مقدمه
امروزه، مدیریت دانش برای سازمان یک الزام اجتناب ناپذیر است. مدیریت دانش یک زنجیره است که این زنجیره به ترتیب شامل مدیریت دانش (ایجاد، تسهیم و بکارگیری)، دارایی‌های دانش (سرمایه ارتباطی، سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی)، خدمات و محصولات (پروژه، سرمایه گذاری، فرآیندها و ...) و در پایان تاثیرگذاری (سازمان، منطقه و جهان) است. تاثیر ها را ارزیابی شده و آموخته‌های جدید (یادگیری‌ها و نوآوری‌ها) در کل زنجیره لحاظ می شوند. نقش مدیریت و رهبران در این زنجیره تعریف استراتژی‌های دانشی، پایه‌ریزی فرهنگ دانشی، حمایت و پشتیبانی های مورد نیاز است. جایزه مدیریت دانش برای توسعه، سطح سازمان‌ها را براساس ارزیابی معیارهای این زنجیره مشخص می کند. 
جایزه مدیریت دانش با رویکرد توسعه
KM4D
Knowledge Management 4 Development

فرآیند جایزه مدیریت دانش با رویکرد توسعه (KM4D)
فرآیند جایزه مدیریت دانش برای توسعه، دارای مراحل زیر است:
برای اجرای گام های فوق شرکت ها بایستی طبق برنامه زمان بندی با دبیرخانه هماهنگی لازم را انجام دهند.
1- تکمیل فرم ثبت نام توسط شرکت متقاضی و ارسال به دبیرخانه جایزه (تا پایان تیر ماه).
2- تکمیل اظهار نامه طبق فرمت مشخص شده در خصوص بیان عملکرد شرکت و ارسال به دبیرخانه جایزه (تا پایان مرداد ماه).
3- اظهار نامه دریافت شده توسط تیم ارزیابی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت و در صورت کسب امتیاز لازم، ارزیابی مرحله دوم نیز از محل (سایت ویزیت) صورت می پذیرد (تا پایان شهریور ماه).
4- با توجه به امتیازی که شرکت در ارزیابی ها کسب کرده است در یکی از سطوح جایزه ( شکل 1 ) قرار می گیرد و در جشنواره مورد تقدیر قرار خواهد گرفت (18 مهر ماه).
5- دبیرخانه جایزه پس از پایان مراسم حداکثر تا یک ماه و نیم گزارش نهایی را به شرکت ارسال خواهد کرد (تا پایان آذر ماه).

معیارها و زیر معیارهای مدل شامل موارد زیر می باشند:
1- رهبری و فرهنگ سازمانی
2- چرخه دانش
2-1- کسب دانش
2-2- خلق و اشتراک دانش
2-3- بکارگیری دانش

3- سرمایه‌های دانشی
3-1- سرمایه انسانی
3-2- سرمایه های ساختاری
3-3- سرمایه‌های ارتباطی
4- فرآیندها
4-1- خدمات و محصولات

5- توسعه پایدار
5-1- توسعه سازمانی
5-2- توسعه منطقه ای
5-3- توسعه جهانی

6- یادگیری و نو آوری
تمام معیارهای فوق در سازمان بر اساس منطق ( PDCA ) زیر مورد ارزیابی قرار می گیرند: