مقالات مرتبط

مطالب و مقالات ارائه شده در مجله مدیریت در حوزه مدیریت دانش:

ردیف نام مقاله/ مطلب نویسنده / نویسندگان شماره مجله زمان تهیه مجله
1 مدیریت دانش، فرآیند دانش آفرینی در سازمان محمد دوستار و فاطمه کریمی 68 ـ67 آذر و دی 81
2 دانش و کیفیت محسن قانع بصیری 72ـ71 فروردین و اردیبهشت 82
3 یادگیری سازمانی و مدیریت دانش موسسه نصیری، ابوالفضل جعفری، قاسم مسکنی 72ـ71 فروردین و اردیبهشت 82
4 تاریخچه مدیریت دانش ترجمه : حسن یاریگر روش 74ـ73 خرداد و تیر 82
5 انتخاب استراتژی مدیریت دانش به روش هوشمند ناصری، ابدالی، یبلوئی 84ـ83 فروردین و اردیبهشت 83
6 مدیریت دانش زهرا برومند 94ـ93 بهمن و اسفند 83
7 دانش آفرینی، کلید طلایی نوآوری مداوم و رقابت پذیری پایدار سیدمحسن علامه 106ـ105 بهمن و اسفند 84
8 دام های فراروی مدیریت دانش سازمانی منوچهر مکی 108ـ107 فروردین و اردیبهشت 85
9 مدیریت دانش در خلق ارزش برای مشتری سید حسین عباس زادگان 110ـ109 خرداد و تیر 85
10 بررسی نقش دانش و مدیریت دانش در شکست ادغام شرکت ها دکتر محمود فیروزیان، سینا آقایی 114ـ113 مهر و آبان 85
11 نگاهی دانش مدار به مدیریت دانش دکتر رضا واعظی، مسلم متولی حبیبی 114ـ113 114ـ113
12 سیمرغ دانش مدیریت هرمز باقی 118ـ117 بهمن و اسفند 85
13 عرصه دانش افروزی دکتر ابوالفضل صادقپور 118ـ117 بهمن و اسفند 85
14 نفش مدیریت دانش درتوسعه پایدار دکتر بیژن غمخوار 120ـ119 فروردین و اردیبهشت 86
15 نوآوری در مدیریت دانش و ارائه راهکارهایی برای توسعه دکتر حسینعلی بهرامزاده، مجید معتمدی 122ـ121 خرداد و تیر ماه86
16 کاربرد مدیریت دانش در آموزش عالی فرهنگ ارشاد، زهره منجم زاده 134ـ133 خرداد و تیر 87
17 مدیریت دانش و استعدادها دکتر علیرضا چناری، صدیقه صائمیان 142ـ141 بهمن و اسفند 87
18 مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دانش محور سعید خواجه ای، علی محمدی 148ـ147 مرداد و شهریور 88
19 نقش مدیریت دانش در بهبود عملکرد واحد تجاری فاطمه جلالی 159 مهر و آبان 89
20 سازمان دانش محور و مدیریت دانش استراتژیک دکتر فریبرز رحیم نیا، ژاله فرزانه حسن زاده 160 آذر و دی 89
21 فناوری اطلاعات و ارتباطات و راهکارهای توسعه آموزش دانش محور دکتر چناری ـ صدیقه صائمیان 161 بهمن و اسفند 89
22 اشتراک گذاری دانش در برنامه ریزی استراتژی اطلاعات دکتر سید مهدی لاجوردی، رامین گلزار ادبی 179 خرداد و تیر 94
23 تاثیر مدیریت دانش بر توانمند سازی کارکنان دکتر محمد موسی خانی، علی ابدالی 181 مهر و آبان 94
24 تاثیر کوچک سازی بر فرهنگ یادگیری و چابکی سازمان در شرکت های دانش بنیان نیلوفر احمد زاده کندی، شیده سدات هاشمی، سید حسین رضوی حاجی آقا تعلق، تعهد و وفاداری سازمانی، امیر عباس فرهمند، امیر حسین کسرایی 190 فروردین و اردیبهشت96
25 شناسایی ماهیت و ارتباط متقابل اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی فاطمه رضا زاده 193 مهر و آبان 96
26 مدل مفهومی مدیریت دانش برای مدیریت ارتباط با مشتری فرهاد کریم خانی 195ـ194 بهمن و اسفند 96
27 رهبری موثر در نهادینه سازی مدیریت دانش در سازمان عباسعلی رستگار، معصومه خسروی نیا 195ـ194 بهمن و اسفند 96
28 بازیگری مدیریت دانش در بازسازی و بهبود ساختار سازمان دکتر حیدر مستخدمین حسینی -- خرداد و تیر 1397