مجله مدیریت

مجله مدیریت از سال 1370 تا کنون به صورت مرتب چاپ و توزیع شده است .مجله مدیریت برای بهره گیری مدیران، صاحبنظران، محققان، دانشجویان، منتشر می شود. هدف از انتشار مجله ارتقا سطح دانش مدیریت و گسترش ارتباطات فعال میان مدیران کشور می باشد . با توجه به جنبه های نظری وکاربردی این رشته مهم و ارائه تازه ترین تکنیک ها و راهبردهای مدیریتی به ویژه با توجه به شرایط ایران مجله مدیریت را تبدیل به سکوی توسعه این رشته در کشور کرده است. مقالات مجله بیشتر جنبه کاربردی داشته و در قالب میزگرد مصاحبه و طرح تازه ترین تکنیک های مدیریت، پیشرفت های مربوط به مدیریت را در اختیار علاقمندان قرار می دهد.