موضوع:حمایت از تولید ملی با اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی
موضوع:نهادی‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
موضوع:اهداف و الزامات ناظر بر اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی
موضوع:اقتصاد مقاومتی، تولید -اشتغال
موضوع:درون زایی- برون نگری مشارکت آحاد جامعه
موضوع:همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی
موضوع:اقتصاد دانش بنیان و راهکارهای عملیاتی
موضوع:صنعت نفت و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(بخش دوم)
موضوع:صنعت نفت و تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی - بخش اول
موضوع:اقتصاد مقاومتی و ثروت آفرینی