تاریخ 1398/06/02         ساعت 16:58:12     گروه خبري مدیریت دانش
چهارمین جلسه هیات اجرائی سال 1398 " دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش " در تاریخ 6 مرداد ماه در محل انجمن مدیریت ایران با حضور خانم دکتر آذر صائمیان دبیرکنفرانس و آقای دکتر بهرام جلوداری برگزار گردید.
در این جلسه نحوه مشارکت سازمان ها در جایزه مورد بازبینی قرار گرفت و پیرامون قرارداد و نحوه همکاری انجمن مدیریت دانش اتریش و حضور آقای دکتر برندنر در برنامه مذاکره و مقرر شد جلسه ای با حضور کلیه ارزیابان جایزه مدیریت دانش در 13 مردادماه جهت یکپارچه سازی فرآیند ارزیابی اجرا شود. همچنین دوره های خود اظهاری و تربیت ارزیاب و سرارزیاب برای جایزه طراحی و اعلام شود.