تاریخ 1398/12/11         ساعت 10:00     گروه خبری اطلاعیه ها

انجمن مدیریت ایران در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی مدیریت و حمایت از سلامت و به‌زیستی سرمایه‌های انسانی سازمان‌ها، دستورالعمل بهداشت سازمانی را که بر مبنای اصول جهانی تهیه گردیده است را به مدیران سازمان‌ها و صاحبان کسب و‌کار تقدیم می‌نماید. بر این باوریم که با رعایت نکات بهداشت فردی و اجتماعی به‌صورت مستمر می‌توانیم ضمن پیشگیری هوشمندانه زمینه‌های رشد بیماری‌های واگیردار را در ایران متوقف نمائیم.