مجله مدیریت شماره 198 و 199

 • سخنی با خوانندگان - زوایای آشنا و پنهان فنون مذاکره - دکتر آذر صائمیان
 • سرمقاله - اصول و فنون مذاکره؛ بنیان قراردادهای بین المللی - دکتر حیدر مستخدمین حسینی
 • معرفی اعضای کارگروه بین الملل انجمن مدیریت ایران
 • مقاله - پشت میز مذاکره؛ درک فرآیند مذاکره - کارگروه بین الملل انجمن مدیریت ایران
 • مقاله - پس از مذاکره؛ اهمیت پیگیری ارتباطات و رویه ها - کارگروه بین الملل انجمن مدیریت ایران
 • مقاله - مقدمات مذاکره؛ برنامه ریزی پیش از مذاکره - کارگروه بین الملل انجمن مدیریت ایران
 • مقاله - احساسات و هنر مذاکره؛ چگونه از احساسات به سود خود استفاده کنید - کارگروه بین الملل انجمن مدیریت ایران
 • مقاله - به کار بردن دانش ترغیب در مذاکره - کارگروه بین الملل انجمن مدیریت ایران
 • مطالعه موردی - از طریق معاملات پایاپای، محدوده مذاکرات را گسترده تر کنیم
 • مقاله - ۱۵ تاکتیک برای مذاکرات موفق تجاری - کارگروه بین الملل انجمن مدیریت ایران
 • مقاله - راهبردهای موفق برای مذاکره برد- برد - کارگروه بین الملل انجمن مدیریت ایران
 • مقاله - از خانواده تا خاورمیانه مسیری از خیر تا آری - کارگروه بین الملل انجمن مدیریت ایران
 • دریچه - آداب و رسوم مذاکره در کشورها
 • مطالعه موردی - ادغام چالش برانگیز دو سازمان با فرهنگ سازمانی متمایز
 • مقاله - مراحل و تکنیکهای مذاکرات تجاری بین المللی - دکتر ابراهیم زارع پور
 • مقاله - تجربه مذاکره بین المللی - امیرحسین الماسی
 • مقاله - مدیریت در کسب و کارهای حوزه سلامت - محسن فارسی
 • گفت و گو - مهندس سید مهدی حسینی
 • گفت و گو - دکتر بهمن اشرف سمنانی
 • گفت و گو - دکتر نسرین جزنی
 • گفت و گو - دکتر پرویز درگی
 • گفت و گو - دکتر وحید نثائي
 • معرفی کتاب
 • معرفی کنفرانس ها و گردهمائی های بین المللی در مورد فنون مذاکره
 • معرفی دوره آموزشی مذاکره دانشگاه آکسفورد انگلستان
 • گزارش نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش با رویکرد توسعه (KM4D) و اولین جایزه مدیریت دانش
مرداد و شهریور و مهر و آبان 97
عنوان: مجله مدیریت شماره 198 و 199