مجله مدیریت شماره 202

 • سخنی با خوانندگان / تعالی فرهنگ سازمانی / دکتر آذر صامئیان
 • سرمقاله / فرهنگ سازمانی زیربنای اقتصاد مقاومتی / دکترحیدر مستخدمین حسینی
 • فرهنگ سازمانی، انگاره ای در خودباوری و موفقیت سازمان / دکتر مجید قاسمی
 • بیانیه سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی
 • نقش انتظارات اجتماعی (حقوق شهروندی، تعهد اجتماعی) در توسعه فرهنگ حمایت از تولید ملی / دکتر عباسعلی حاجی کریمی، دکتر فاطمه کریمی جعفری، آرین صدرایی
 • سیستم سازی: زیربنای انضباط مالی- اقتصادی / دکتر محمدرضا حمیدیزاده
 • شایستگی های محوری مدیران کسب وکار بـرای توسعه فرهنگ سازمانی و تقویت گرایش به سمت کاالی ایرانی / دکتر ایرج سلطانی
 • ارائـه الگـوی سـه لایه ای فرهنگ سازمانی دوسوتوان (مورد مطالعه: سازمان گسرتش و نوسازی صنایع ایران) / دکتر منوچهر منطقی، دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری، دکتر یونس نظری
 • آیا عوامل رقابتـی-فرهنـگی بر عملکرد اقتصادی کشورهای خـاورمیــانه اثـــرگـذارنـد؟ / دکتر علاءالدین رفیع زاده، محمدعلی ترابنده، مسعود تیموری
 • بررسـی نقـش فرهنگ در تسهیـل حركـت سازمان در مسیر دست یابی تحول دیجیتال / دکتر علی سامانی، دکتر شاهین جعفرپور
 • تاثیـر قابلیت های بازاریابی بر کارآفرینی سازمانی با تاکید بر نقش میانجی نوآوری )مطالعه موردی: بانک ملی شعب غرب استان مازندران ( / اسمعیل غالمی، دکتر محمدهادی عسگری
 • معرفی مدل ارزیابی عملکرد واحدهای صنعتـی با تاکید بر شاخص های مبتنی بر اقتصـــاد مقاومتـــی و روش DEA /دکتر مریم دانشور، دکتر رمضانعلی سلمانی نژاد
 • تاثیـر بازاریـابی شبکـه های اجتمـاعی بر تصویـر برنـد و تمایل به خرید کاالی ایرانی(مطالعه موردی: کفش تن تاک) / دکتر سید علی فارغ، بهزاد ولادی
 • سرآمد سازمـان در عمـل مبتنی بر رهیافت الگوی های رهبــری کـوانتـومی و نـاب / دکتر مهدی حمزه پور، مرجان اعتمادی
 • بررســی تاثیــر فرهنـگ سازمــانی بـر عملکـرد ســازمانی، بـا نقـش میانجـی مدیریـت دانـش و برنامـه ریـزی اسـراتژیک )مطالعـه مـوردی: اعضـای انجمـن مدیریـت ایـران( / دکـر حسـین صفـرزاده، زهـرا دربنـدرسی
 • رابطه رفتار شهروندی سازمانی با میـزان رضایـت مشتریان / میثم قمری، لیلا سعیدی
 • جنبه هائی از فرهنگ موفقیـت و سرآمدی در سـازمـــان هــا / مهران فصیحی حور
 • نقـش ارزش های سازمانی در تقویـت تولیــد ملــی / رضا خوش دامن
 • نقش رهربی در تغییر فرهنگ (مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع پرتوشیمی) / مریم ابراهیمی، زهرا فیضی، مانی آرمان
 • حامیان سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی
فروردین و اردیبهشت 98
عنوان: مجله مدیریت شماره 202