مجوزها و گواهینامه ها
چاپ
  • دریافت رتبه ممتاز بین انجمن‌های مدیریتی ایران از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری؛
  • انجمن علمی برتر کشور در جشنواره بین المللی فارابی در سال1396؛
  • دریافت گواهینامه تایید مرکز آموزشی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران؛
  • دریافت گواهینامه صلاحیت آموزشی از شرکت ملی نفت ایران؛
  • گواهینامه صلاحیت اجرای آموزش کارکنان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛
  • اولین انجمن دریافت کننده گواهینامه بین المللی استاندارد مدیریت آموزشی ایزو26000 وISO10015 ؛ 
  • اولین انجمن دریافت کننده گواهینامه ایزو9001 از شرکت توف آلمان؛
  • گواهینامه تائید صلاحیت مشاوره در رشته مدیریت سیستم و اقتصاد از شرکت نوسازی صنایع ایران؛
  • تندیس بلورین اقتصاد سبز-برگزیده شده بین 900 شرکت و انجمن ایرانی؛
  • تقدیر نامه اقتصاد سبز.