مجوزها و گواهینامه ها
چاپ
  • دریافت رتبه ممتاز بین انجمنهای مدیریتی ایران از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
  • انجمن علمی برتر کشور در جشنواره بین المللی فارابی در سال 1396
  • دریافت گواهینامه تایید مرکز آموزشی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
  • دریافت گواهینامه صلاحیت آموزشی از شرکت ملی نفت ایران
  • گواهینامه صلاحیت اجرای آموزش کارکنان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
  • اولین انجمن دریافت کننده گواهینامه بین المللی استاندارد مدیریت آموزشی ایزو29990 و ISO 10015
  • اولین انجمن دریافت کننده گواهینامه ایزو9001 از شرکت توف آلمان
  • گواهینامه تائید صلاحیت مشاوره در رشته مدیریت سیستم و اقتصاد از شرکت نوسازی صنایع ایران
  • تندیس بلورین اقتصاد سبز-برگزیده شده بین 900 شرکت و انجمن ایرانی
  • تقدیر نامه اقتصاد سبز