گروه مدیریت A
چاپ
گروه اول : مدیریت(کد MA)
ساعت
عنوان
کد برنامه
8
مدیریت بالندگی سازمانی
MA-100
8
مدیریت رفتار سازمانی
MA-101
8
مدیریت فرهنگ سازمانی
MA-102
8
مدیریت تحول و نوآوری
MA-103
8
مدیریت تغییر و تضاد
MA-104
24
مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
MA-105
8
مدیریت دانایی
MA-106
8
مدیریت دانش و یادگیری سازمانی
MA-107
8
مدیریت سرمایه های فکری
MA-108
8
مدیریت تعارض
MA-109
8
مدیریت بر خویشتن
MA-110
8
مدیریت خلاقیت و نوآوری
MA-111
16
مدیریت بحران
MA-112
8
مدیریت بر سازمان های نا آرام
MA-113
8
مدیریت کارآفرین
MA-114
8
مبانی مهندسی کارآفرینی
MA-115
16
مدیریت عمومی و ارتباطات سازمانی
MA-116
8
مدیریت اقتضائی
MA-117
8
MBO مدیریت بر مبنای هدف 
MA-118
8
مدیریت مشارکتی
MA-119
8
مدیریت زمان
MA-120
8
مدیریت استرس
MA-121
16
مدیریت ریسک
MA-122
8
مدیریت سینرژیک
MA-123
8
مدیریت فرآیند و تجدید ساختار سازمانی
MA-124
8
مدیریت و رهبری اثربخش و کارا
MA-125
8
R&Dمدیریت واحدها در سازمان‌ها  
MA-126

گروه اول : مدیریت(کد MA)
ساعت
عنوان
کد برنامه
8
مدیریت و مهندسی ارزش
MA-127
8
   مدیریت هوشین کاندی MA-128
 8 مدیریت اطلاعات و ارتباطات
MA-129
 8 مدیریت چند جانبه
 MA-130
 16 مدیریت استراتژیک اطلاعات
 MA-131
 8 تکنیک های تفکر خلاق
 MA-132
 8 (TRIZ) مهندسی خلاقیت
 MA-133
 8  (CPST) فنون حل خلاق مساله
 MA-134
 16 FADE کار گروهی و تیم های حل مساله به روش
 MA-135
 16 روش های حل مساله و خلاقیت
 MA-136
 24 تکنیک های تصمیم گیری
 MA-137
 8 کاربرد هوش هیجانی در سازمان
 MA-138
 8 ارتباطات موثر و کارآمد
 MA-139
 8 سازمان های یادگیرنده
 MA-140
 8 شایسته سالاری در نظام اداری
 MA-141
 8 مدیریت همایش ها و گردهمایی ها
 MA-142
 8 ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری
 MA-143
 16 (5S) نظام پیشنهادات کارکنان
 MA-144
 16 ارزیابی و مدیریت سازمان برمبنای الگوی 360  درجه 
 MA-145
 8 NLP موفقیت در مدیریت و رهبری با استفاده از تکنیک های
 MA-146
 8 رهبری کنفرانس و فن اداره جلسات
 MA-147
 8 مدیریت اثربخش جلسات
 MA-148
 8 تحول در نظام های مدیریتی
 MA-149
 8 شناخت روش های نوین دستیابی به اطلاعات
 MA-150
 8 عارضه یابی سازمانی
 MA-151
 8 طراحی فرآیندها و ساختار سازمانی
 MA-152
 8 شفافیت و سلامت اداری
 MA-153
 24 مدیریت پروژه
 MA-154

گروه اول : مدیریت(کد MA) 
ساعت
عنوان
کدبرنامه
30
برنامه ریزی و کنترل پروژه
MA-155
 24 PMBOK مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای
MA-156
 24 تهیه و ارزشیابی پروژه
MA-157
 16 مدیریت پروژه پیشرفته
MA-158
 16 سیستم مدیریت یکپارچه
MA-159
 8 ارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه ای
MA-160
 16 تجزیه و تحلیل مسائل مدیریت
MA-161
 16 مهندسی روش‌ها
MA-162
 16 نظامهای کنترل در مدیریت
MA-163
 8 اصول و مفاهیم بهره وری
MA-164
 16 اندازه گیری و تحلیل بهره وری
MA-165
 8 تفکر سیستمی در سازمان‌ها
MA-166
 8 استراتژی های رقابتی سازمان
MA-167
 4 آسیب شناسی سازمانی ونقش مهارت‌های ارتباطی درموفقیت مدیران 
MA-168
8
خوردگی انسانی
MA-169
 4 خانواده و تاثیر آن در بهبود فعالیت ها
MA-170
 4 رایج ترین اشتباهات مدیران
MA-171
 4 زنان کارمند و ویژگی‌های آنان
MA-172
 16 مدیریت دولتی و جهانی شدن
MA-173
 8 (Out Sourcing) برون‌سپاری
MA-174
 8  رهبری سازمانی
MA-175
 16 مدیریت چرخه بهره وری
MA-176
 8 چهارچوب نظری حل مشکلات سازمانی
MA-177
 70 دوره جامع کار تیمی
MA-178
 16 اندازه گیری شاخص‌های بهره‌وری کل عوامل
MA-179
 4 مهارت‌های زندگی و نقش آن در موفقیت مدیران
MA-180
8
مدیریت و سازمان چابک
MA-181
 
گروه اول : مدیریت(کد MA) 
ساعت
 عنوان کد برنامه
8
مهارت‌های مدیریت و سازمان دهی
MA-182
 8 مدیریت فرآیند
 MA-183
 8 طراحی فرآیند
 MA-184
 8 ارزیابی ریسک
 MA-185
 8 اخلاق مدیریت
 MA-186
 8 اقتصاد برای مدیران
 MA-187
 8 ایجاد سازمان‌های پویا
 MA-188
 8 برون سازمانی و درون سازمانی
 MA-189
 8 مدیریت خدمات
 MA-190
 8 ظرفیت سازی برای مدیریت دانایی با دیدگاه پراگماتیک
 MA-191
 8 مهارت رفتار جرات‌مندانه
 MA-192
 8 سازمانهای شاد و موفق
 MA-193
 8 نقش مسئولیت اجتماعی در ایجاد سازمان‌های نوین
 MA-194
 8 مدیریت سازمان‌های پیچیده
 MA-195
 8 مدیریت اعتماد به نفس
 MA-196
 8 مقررات و مدیریت پیمان
 MA-197
 8 مسائل حقوقی و قراردادها
 MA-198
 8 مربی‌گری
 MA-199
 16 روش تحقیق
 MA-200
 8 اخلاق و مسئولیت اجتماعی
 MA-201
 16 مدیریت و تفکر استراتژیک
 MA-202
 8 مدیریت آینده
 MA-203
 8 اندیشه های نو در مدیریت
 MA-204
 8 راهبردهای آموزش و توان افزایی
 MA-205
 8 مدیریت و برنامه ریزی شهری
 MA-206
 8 مدیریت توسعه و فرهنگ
 MA-207
 8 رویکردها و مدل های تصمیم سازی
 MA-208
 16 ارزیابی ریسک
 MA-209
 16 الگوبرداری سیستماتیک
 MA-210
8
مدیریت و رهبری برمبنای ارزش ها
MA-211
24
تعالی کسب و کار از طریق مدیریت دانش
MA-212
24
اندیشه های اسلامی در مدیریت
MA-213
8
مدیریت برمبنای توسعه مبتنی بر دانایی
MA-214

گروه اول : مدیریت(کد MA) 
ساعت
عنوان کد برنامه
 8 آلودگی‌های مدیریت
 MA-215
 8 موفقیت فردی
 MA-216