گروه مدیریت B
چاپ
گروه دوم : اداری (کد (AD
ساعت عنوان کد برنامه
24 مدیریت منابع انسانی
AD-100
8 برنامه ریزی منابع انسانی
AD-101
24 (SHRM)مدیریت استراتژیک منابع  انسانی
AD-102
16 مدیریت توسعه منابع انسانی
AD-103
8 فنون مصاحبه استخدامی
AD-104
8 در جستجوی بهترینها برای استخدام
AD-105
16 ارزشیابی عملکرد کارکنان
AD-106
8 (ACCORD)طراحی و محاسبه و اجرای سیستم پاداش آکورد
AD-107
8 طراحی سیستمهای انگیزشی
AD-108
24 اصول کارگزینی
AD-109
24 طبقه و ارزشیابی مشاغل
AD-110
16 تشکیلات و سازماندهی
AD-111
16 مدیریت امور اداری
AD-112
8 توانمندسازی مدیران
AD-113
8 آشنایی با سازمان و درک موقعیت شغلی و شرایط کار
AD-114
16 اداره امور منابع انسانی و قانون کار
AD-115
8 فنون سرپرستی
AD-116
8 روانشناسی کاربردی برای سرپرستان
AD-117
16 برنامه ریزی روابط عمومی
AD-118
16 مدیریت روابط عمومی
AD-119
8 مخاطب شناسی در روابط عمومی
AD-120
16 مدیریت برنامه ریزی آموزشی
AD-121
8 تکنیک های نیازسنجی آموزشی
AD-122
8 تکنیکها و مدلهای محاسبه اثربخشی آموزشی
AD-123
16 ISO 10015مدیریت آموزش با تاکید بر استاندارد
AD-124
45
مدیریت آموزش پیشرفته با رویکرد استانداردهای جهانی
AD-125
8
مانیتورینگ فرآیند آموزش
AD-126
8
ممیزی فرآیند آموزش مطابق با استانداردهای بین المللی
AD-127

گروه دوم : اداری (کد AD )

ساعت عنوان کد برنامه
8 آموزش پود مانی AD-128
8 اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه گذاری آموزشهای کاربردی
AD-129
16 اتوماسیون اداری و تاثیرآن بر سازمان
AD-130
8 مبانی طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع
AD-131
8 شیوه اجرای سخنرانی اثربخش
AD-132
24 روشهای گردش مکاتبات و مدیریت اسناد
AD-133
16 اموردفتری و بایگانی اداری
AD-134
24 بایگانی اسناد و مدارک فنی
AD-135
16 گزارش نویسی
AD-136
24 آموزش روسای دفاتر مدیران تراز اول
AD-137
 24 مکاتبات اداری
AD-138
8 ارتقاء توانمندیهای مسئولین دفاترمدیران
AD-139
8 روشهای مناسب کاهش اقلام اطلاعاتی در کارتابل مدیران
AD-140
 8 تاثیر رفتار روسای دفاتر برپرسنل
AD-141
8 شیوه های موثر برگزاری جلسات اداری
AD-142
8 اصول حفاظت فیزیکی و امور انتظامات
AD-143
8 مدیریت بیمه و بازنشستگی
AD-144
8 قوانین کار و تامین اجتماعی
AD-145
8 قوانین ومقررات و آیین نامه های استخدامی
AD-146
8 فنون پذیرائی و تشریفات
AD-147
16 مدیریت عملکرد
AD-148
70 طراحی ، پیاده سازی و ارزیابی نظام جامع آموزشی
AD-149
8 مبانی سلامت اداری
AD-150
16 خلاصه سازی مکاتبات
AD-151
8 تحول در نظام های استخدامی
AD-152
8 اخلاق اداری مناسبات انسانی
AD-153
 8 آئین سخنوری
AD-154
 8 روش های نوین در بایگانی اسناد و مکاتبات اداری
AD-155
 8 مهارت های نوشتاری
AD-156
8
نظام آموزش کارکنان دولت AD-157
8
ارتباطات رسانه ای در روابط عمومی AD-158
8
اصول گزارش نویسی در روابط عمومی AD-159
16
روش ارجاع کار به مشاوران و پیمانکاران AD-160
8
رویکردهای نوین در روابط عمومی AD-161
 
گروه دوم : اداری (کد AD )
ساعت عنوان کد برنامه
8
هنر خوب نوشتن در روابط عمومی AD-162
8 برنامه ریزی ارتقاء سلامت اداری
AD-163
8 مبانی سلامت اداری
AD-164
8 ابعاد حقوقی فساد
AD-165
8 آشنائی با تظام حقوق و دستمزد
AD-166
8 پیمان و شرایط عمومی
AD-167
8 فنون بهبود سیستم ها و روشها
AD-168
8 آشنائی با روشها و فنون کار با مدیران مافوق
AD-169
 8 شفافیت و سلامت اداری
AD-170
8 مراحل تاسیس و ثبت شرکت ها
AD-171
8 ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری
AD-172
8 قانون محاسبات عمومی
AD-173
8 قوانین و مقررات معاملات دولتی
AD-174
8 ابعاد حقوقی پیمانها
AD-175
8 آئین تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی
AD-176
8 نظام رسیدگی به تخلفات اداری
AD-177
8 آشنایی با قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه
AD-178
8 آشنایی با مفاهیم و قواعد حاکم بر تشکیل قراردادها و تعهدات
AD-179
8 نظامهای اداری تطبیقی و محک زنی
AD-180
8 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
AD-181
8 قوانین و مقررات اموال دولتی
AD-182
8 کتابداری عمومی
AD-183
8 عکاسی خبری
AD-184
8 شیوه های نگارش در روابط عمومی
AD-185
8 روشهای ارتقاء انگیزش در کارکنان
AD-186
8
آشنایی باروش های مشکل یابی و حل مشکل AD-187
8
مربیگری ابزار استراژیک جهت رهبری موثر AD-188
8
مهندسی آموزش AD-189