گروه مالی C
چاپ
گروه سوم : مالی (کد FI)
کد برنامه عنوان
ساعت
100-FI
اصول حسابداری 24
101-FI حسابداری بازرگانی 24
102-FI حسابداری صنعت 24
103-FI حسابداری دولتی 24
104-FI حسابداری شرکتها 24
105-FI بودجه بندی دولتی 24
106-FI اصول مقدماتی بودجه 24
107-FI بودجه سرمایه ای 24
108-FI بودجه بندی صنعتی 24
109-FI گزراشات مالی مدیریت 30
110-FI سیستم قیمت تمام شده استاندارد 30
111-FI مدیریت مالی 30
112-FI مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی 16
113-FI مدیریت هزینه (C.M) 16
114-FI هزینه های کیفیت (COQ) 16
115-FI حسابداری اموال ماشین آلات و تجهیزات 16
116-FI صورت جریان وجوه نقد 8
117-FI هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC 16
118-FI مهندسی مالی 16
119-FI صورت های مالی نمونه 16
120-FI تجزیه و تحلیل صورتهای مالی 30
121-FI حسابرسی مدیریت 24
122-FI حسابداری با کامپیوتر 16
123-FI مدیریت سبد سهام 16
124-FI تصمیم گیری و برنامه ریزی مالی 16
125-FI برنامه ریزی و کنترل بودجه ای 24
126-FI آشنایی با گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی 8
 
گروه سوم : مالی (کد FI)
ساعت عنوان کد برنامه
8 آشنایی با قوانین مالیاتی
FI-127
8 مدیریت سرمایه گذاری دربورس
FI-128
16 حسابداری مدیریت ویژه مدیران غیرمالی
FI-129
8 مدیریت و سیستم های کاهش هزینه
FI-130
16 ارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه ای
FI-131
8 نقش عامل ریسک درتصمیم گیری مالی
FI-132
8 بورس و اوراق بهادار و کارکردهای آن
FI-133
8 قانون تجمیع عوارض و مالیاتهای تفکیکی
FI-134
16 حسابداری تجدید ارزیابی دارائی های ثابت
FI-135
16 بازاریابی مالی و اهمیت آن در مدیریت مالی
FI-136
16 مدیریت منابع و مصارف
FI-137
8 آشنایی با ابزارها و نهادهای بازارهای پولی و مالی
FI-138
8 مهندسی مالی
FI-139
16 اصول و کاربرد حسابرسی برای مدیران
FI-140
16 ارزیابی سهام و مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری
FI-141
16 EXCELLآموزش کاربردی حسابداری با نرم افزار FI-142
16 استفاده از معافیتهای مالیاتی
FI-143
16 سیستم های اطلاعات حسابداری
FI-144
16 آئین نامه کمیسیون معاملات
FI-145
16 بودجه بندی جامع
FI-146
16 آئین نامه مالی و معاملاتی شرکت ها
FI-147
6 قانون محاسبات عمومی
FI-148
16 EXCELL ریاضیات مالی در FI-149
16 چگونگی استفاده از معافیت های مالیاتی
FI-150
16 حسابداری دارایی های ثابت و تجدید ارزیابی
FI-151
16 آشنائی با قوانین مالی و محاسباتی
FI-152
16 انواع سرمایه گذاری و تامین
FI-153
16 حسابداری پروژه ها
FI-154
 
گروه سوم : مالی (کد FI)
ساعت عنوان کد برنامه
16
استراتژی های پیشرفته برای مدیران مالی FI-155
16 مدیریت نقدینگی شرکت
FI-156
16 آشنائی با حسابداری کالا
FI-157
16 سرمایه گذاری در بازارهای مالی
FI-158
16 محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
FI-159
16 اعتبارات اسنادی و انواع پرداخت های بین المللی
FI-160
16 بازارها و نهادهای پولی و مالی بین المللی
FI-161
16 طراحی سیسم های مالی
FI-162
16 مدیریت سرمایه گذاری
FI-163
16 حسابداری دولتی اعتبارات تملک
FI-164
16 حسابداری دولتی اعتبارات هزینه
FI-165
6 درآمدها و انواع آن
FI-166
16 رویکردها و مدل های قیمت گذاری
FI-167
16 حقوق تضمین های بانکی
FI-168
16 نحوه رسیدگی به دعاوی چک و سفته
FI-169
16 بررسی قوانین و مقررات مالی - محاسباتی
FI-170
16 حقوق مالیاتی و آئین دادرسی
FI-171
16 ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل
FI-172
16 Financeآشنائی به روشهای استفاده از منابع مالی جهانی با تاکید بر FI-173
16 اصول بازرسی مالی
FI-174
16 حسابرسی عملیاتی
FI-175
16 قانون تجمیع عوارض
FI-176
16 آموزش مسئولان خدمات مالی
FI-177
8 دانستنی های مالی برای مدیران عالی سازمان
FI-178
16 مدیریت مالی برای مدیران مالی
FI-179