گروه بازرگانی D
چاپ
   گروه چهارم : بازرگانی (کد BU)
کد برنامه
عنوان
ساعت
100-BU مدیریت خرید 16
101-BU مدیریت فروش 8
102-BU
مدیریت صادرات 16
103-BU مدیریت بازاریابی بین المللی 16
104-BU مدیریت استراتژیک بازاریابی 24
105-BU مدیریت تبلیغات 8
106-BU مدیریت فروشگاهی 8
107-BU مدیریت امور مشتریان (CRM) 16
108-BU مشتری یابی و جلب رضایت مشتری 8
109-BU رفتار مصرف کننده 8
110-BU تکنیک های نوین بازاریابی 16
111-BU تکنیک های فروش حضوری 8
112-BU استراتژی های فروش 16
113-BU فنون مهندسی فروش 16
114-BU اصول موفقیت در نمایشگاهها 8
115-BU شناسایی رقبا و بازار رقابتی 8
116-BU اصول و روشهای انتخاب نماینده فروش 8
117-BU تبلیغات و رقابت پذیری 8
118-BU تحقیقات و شناسائی بازار 16
119-BU بازاریابی خدمات 8
120-BU بازاریابی اینترنتی 8
121-BU مکاتبات بازرگانی بین المللی 24
122-BU
خریدهای خارجی از طریق استعلام و مناقصه 8
123-BU مفهوم کیفیت از دید مشتری 8
124-BU سنجش و اندازه گیری رضایت مشتری (CSM)
16
125-BU استراتژیهای صادرات موفق 16
126-BU
تجارت جهانی (WTO) و الزامات آن 8
   
گروه چهارم : بازرگانی (کد BU)
ساعت عنوان کد برنامه
16
اقتصاد و بازاریابی حمل و نقل
BU-127
8 بازاریابی در کنفرانس ها و نما یشگاهها
BU-128
8 اصول و مبان مدیریت شبکه های توزیع و سازمانهای پخش
BU-129
24 مقررات صادرات و واردات
BU-130
40 مکالمه انگلیسی بازرگانی
BU-131
8 کلینیک بازاریابی
BU-132
16 حقوق تجارت
BU-133
8 بسته بندی کالا
BU-134
16 فنون و مذاکرات بین المللی
BU-135
16 قراردادهای بین المللی
BU-136
16 مدیریت بازرگانی بین المللی و صادرات غیر نفتی
BU-137
16 و طرح ریزی مشتری مداریQFD مدل
BU-138
8 بازارهای جهانی و الزامات آن
BU-139
8 مدیریت خدمات به مشتریان
BU-140
8 (Voice Of Customer)صدای مشتری
BU-141
8 مدیریت توزیع و نقش کانالهای توزیع در فضای رقابتی
BU-142
8 بازاریابی در موسسات خدماتی
BU-143
8 بازاریابی تلفنی
BU-144
8 فروشندگی حرفه ای
BU-145
8 راهکارهای ایجاد مزیت رقابتی
BU-146
8 (Branding) مدیریت نام تجاری
BU-147
16 (I.M.C)ارتباطات بازاریابی یکپارچه
BU-148
8 بازاریابی مجازی
BU-149
8 فرآیند تدوین طرح کسب و کار
BU-150
8 مدیریت شکایات
BU-151
8 آسیب شناسی تبلیغات در ایران
BU-152
16 آشنایی با بورس و چگونگ عملکردها آن
BU-153
16 آشنایی با سازمان تجارت جهانی
BU-154
16 قراردادهای داخلی شرایط و متون آن
BU-155
16 آشنائی با مسائل حقوق و قراردادهای بازرگانی داخلی و بین المللی
BU-156
8 رفتارشناسی با مشتری
BU-157
 
گروه چهارم : بازرگانی (کد BU)
کد برنامه
عنوان
ساعت
158-BU
حقوق حمل و نقل بین المللی 16
159-BU مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل بین المللی 16
160-BU حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی 16
161-BU حقوق ثبت شرکت ها و علائم تجاری 16
162-BU آشنائی به حقوق رقابت بازرگانی 16
163-BU آشنائی با اسناد تجاری 16
164-BU رقابت در رقابت پذیری در بنگاه های اقتصادی 8
165-BU بازاریابی و مدیریت بازار 8
166-BU
تحلیل صدای مشتری 8