گروه لجستیک E
چاپ

گروه پنجم : لجستیک (کد (LO
کد برنامه
عنوان
ساعت
100-LO انبارداری و انبارگردانی 24
101-LO کنترل موجودی انبار 16
102-LO اصول کدگذاری در انبار 8
103-LO حسابداری موجودی مواد و کالا 16
104-LO تنظیم فرم های انبار و گزارش دهی از ا نبار 8
105-LO مدیریت مواد 24
106-LO تدارکات و سفارشات خارجی 16
107-LO سفارشات و امور کالا 16
108-LO جابجائی مواد و تجهیزات 8
109-LO بسته بندی کالا
8
110-LO لجستیک معکوس
16
111-LO مکان یابی تسهیلات
8
112-LO مدیریت لجستیکی جامع
24
113-LO مدیریت زنجیره تامین
16
114-LO فن آوری اطلاعات و ارتباطات درمدیریت زنجیره تامین
16
115-LO لجستیک ناب و لجستیک چابک
8
116-LO مدیریت امور گمرکی و ترخیص کالا
16
117-LO اندازه گیری عملکرد در زنجیره تامین
8
118-LO مدیریت حمل و نقل بین المللی
16
119-LO سیستم انبارداری نوین کانبان
8
120-LO انبارداری مواد قابل اشتعال
8
121-LO روشهای علمی طراحی سیستم های اطلاعات انبار و شیوه های استقرار آن
16
122-LO برنامه ریزی و کنترل مواد
16
123-LO مدیریت مواد آثار و مبانی خرید به هنگام (JIT)
16
124-LO تدارکات داخلی ویژه ماموران خرید
8
125-LO ایمنی در انبار
8
126-LO کاهش ضایعات در سیستم انبار 8
127-LO انبارداری صنعتی
16
128-LO
مدیریت اموال
16
129-LO انتظامات و حفاظت فیزیکی و نقش آن در صنایع و موسسات
16