گروه مهندسی و تولید F
چاپ
گروه ششم   : مهندسی کیفیت ( کد (QE
ساعت عنوان
کد برنامه
24
مدیریت تولید GE-100
16 مدیریت کیفیت GE-101
8 مدیریت ایمنی درصنعت GE-102
16 مدیریت بهره وری GE-103
16 مدیریت مجدد فرآیند GE-104
16 (TQM)مدیریت کیفیت جامع GE-105
16 مدیریت عملکرد GE-106
16 مدیریت ریسک GE-107
16 تکنیک های سنجش و اندازه گیری بهره وری GE-108
8 فنون افزایش بهره وری GE-109
8 کایزن GE-110
8 کانبان GE-111
8 (JIT)تولید بموقع GE-112
8 Sنظام آراستگی 5
GE-113
8 SUPER5Sآشنائی با
GE-114
16 (QCC)حلقه های کنترل کیفیت
GE-115
16 (QFD)گسترش عملکرد کیفیت
GE-116
8 (COQ)هزینه های کیفیت GE-117
8 (FMEA)تجزیه و تحلیل خطا
GE-118
16 مهندسی مجدد سازمان GE-119
8 مهندسی معکوس GE-120
8 هفت ابزار کنترل کیفیت GE-121
16 شش سیگما GE-122
8 (DFSS)طراحی برای شش سیگما GE-123
8 (POKA YOKE)پوکایوکه GE-124
8 استراتژیهای مختلف در نت GE-125
8 مهندسی ارزش GE-126
8 (BPR)مهندسی مجدد کسب و کار GE-127
 
گروه ششم   : مهندسی کیفیت ( کد QE)
ساعت عنوان کد برنامه
8 طرح ریزی بهبود مستمر QE-128
8 برنامه ریزی پیشرفته کیفیت محصول (APQP) QE-129
8 تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA) QE-130
16 مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) QE-131
8 کنترل و کاهش ضایعات در واحدهای تولیدی و صنعتی QE-132
16 مدیریت و سیستمهای کاهش هزینه در واحدهای تولیدی و صنعتی QE-133
8 سنجش عملکرد مطابق با کارت امتیاز دهی متوازن BSC QE-134
8 کاربرد خلاقیت در مهندسی و مدیریت کیفیت QE-135
8 (Bench Marketing)الگو برداری مقایسه ای
QE-136
8 Process Mappingآشنایی با QE-137
8 تفکر ناب / تولید ناب QE-138
16 سیستم های پیشرفته مدیریت تولید QE-139
8 فنون حل مسائل کیفیت QE-140
16 طراحی و توسعه محصول QE-141
8 ISO 9000کالیبراسیون در استانداردهای سری
QE-142
8 حرکت سنجی و زمان سنجی QE-143
8 ایمنی و بهداشت کار QE-144
24 طراحی کارخانه QE-145
8 کنترل کیفیت QE-146
8 ISO 9001آشنایی با اصول و مفاهیم QE-147
8 و استقرار سیستم های تضمین کیفیتISO 9001 QE-148
24 ISO9001مستند سازی سیستمهای QE-149
24 ISO9001ممیزی داخلی سیستمهای QE-150
16 ISO9004-2000بهبود عملکرد و خودارزیابی براساس راهنمای QE-151
16 (ISO/TS16949)استاندارد جهانی خودروسازی QE-152
16 ISO17025نحوه ارزیابی و اعتبار دهی مبتنی بر استاندارد QE-153
8 سیستم استاندارد کیفیت صنایع غذایی QE-154
    

گروه ششم   : مهندسی کیفیت ( کدQE)
ساعت عنوان کد برنامه
16
سیستم استاندارد محیط زیست ISO14000 QE-155
8 کنترل کیفیت عمومی (GQEL) QE-156
16 طراحی محصول QE-157
16 طراحی سیستم کنترل تولید QE-158
8 تکنیک های مهندسی کیفیت (QE) QE-159
8 راهکارهای استقرار فنون آماری در خطوط تولید و بازرسی نهایی QE-160
8 کایزن بهبود مستمر درخطوط تولیدی (MRD) QE-161
8 فعالیتهای گروهی بهره وری و کیفیت (QIT) QE-162
8 تکنیک های فرآیند سازی درسازمان QE-163
8 اقتصاد مهندسی QE-164
8 طرح های نمونه گیری پذیرشی مبتنی بر (AQL) QE-165
16 فنون حل مسائل کیفیت QE-166
16 کنترل فرآیند آماری (SPC) QE-167
8 مستند سازی و ممیزی داخلی سیستمهای ایمنی و بهداشت بر اساس OHSAS18000استاندارد QE-168
8 خطا ناپذیر سازی (POKE YOKE) QE-169
8 بهبود فرآیند با رویکرد گمبا کایزن QE-170
8 آشنائی با گواهی کیفیت محصول نشان CE Marking QE-171
8
آشنائی با سیستم مدیریت حفاظت اطلاعات براساس BS/ISO/IEC 27001:2005استانداردهای
QE-172
8 مدیریت ایمنی فرآیند QE-173
8 ابزارهای نوین کیفیت QE-174
16 ارزیابی عملکرد و بهبود استراتژی سازمان از طریق (B.S ) QE-175
16 سیستم ممیزی بر اساس استاندارد ISO19011 QE-176
16 شش سیگمای ناب (Lean six sigma ) QE-177
16 استراتژی های نگهداری و تعمیرات QE-178
16 تشریح نیازمندیهای استاندارد ISO10013 QE-179
24 خود ارزیابی برمبنای مدل EFQM QE-180
8 تشریح مدل سرآمدی EFQM QE-181
16 ارزیابی عملکرد مدیریت بر اساس مدل EFQM QE-182
8 تربیت ارزیاب بر مبنای مدل EFQM QE-183
16 تدوین اظهارنامه بر مبنای مدل EFQM QE-184
24 حامیان پروژه شش سیگما QE-185
24 مسئولیت اجتماعی سازمان QE-186