کارگروه بین الملل
چاپ
 
فرآیند جهانی شدن همچون سیل زندگی ما را درمی‌نوردد، دانش جهانی هر روز توسعه پیدا می‌کند و برقراری ارتباط با نهادهای معتبر بین‌المللی هر روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. انجمن مدیریت ایران پیش از این نیز با برخی از نهادهای بین‌المللی در ارتباط بود ولی در سال های اخیر ارتباط علمی کمرنگ شده بود.
اهداف اصلی این کارگروه بشرح زیر می باشد:
  1.  عضویت در نهادهای بین‌المللی حوزه مدیریت
  2. پذیرش عضویت نهادها و اشخاص حقیقی در انجمن مدیریت ایران
  3. حضور در هیات علمی و یا ارائه مقاله در سمینارهای بین‌المللی
  4. برگزاری سمینارها و سخنرانی‌هایی توسط اساتید و فعالان حوزه مدیریت در خارج از کشور
  5. ارتقاء سطح رسانه ای انجمن در داخل و خارج از کشور
  6. ایجاد تعامل بین فرهیختگان مدیریت و نقش آفرینان ایران با سایر کشورها
  7. تبادل دانش حرفه ای و دانشگاهی با انجمن ها و مراکز آموزش عالی بین المللی
اعضای کارگروه عبارتند از:
1. خانم دکتر نیلوفربازیار
2. خانم دکتر وحیده برادران
3. آقای دکتر مسعود ظهرابی
4. آقای دکتر فرهاد حسنی مهربان
این کارگروه سعی کرده که ظرفیت‌های توسعه دانش مدیریت از طریق توسعه ارتباطات بین‌المللی را شناسایی کند. در همین راستا تعدادی از اعضای انجمن مدیریت ایران که در خارج از کشور به سر می‌برند به همکاری دعوت شدند.
کارگروه بین‌الملل انجمن مدیریت ایران بر این اعتقاد است که بدون توسعه روابط بین‌المللی امکان انتقال دانش روز جهان وجود نخواهد داشت و تنها در سایه چنین روابطی است که می‌توان به آینده ایران عزیز امیدوار بود. امید است این کارگروه با همکاری اعضا انجمن بتواند نسبت به ایجاد پتاسیلی در طراحی استانداردهای مدیریتی و اشاعه آن در جامعه نقش اثرگذار داشته باشد.