کمیته دانشگاهی
چاپ

افزایش تعداد اعضای دانشجوئی انجمن و توانمندیهای این گروه از اعضاء انجمن که در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل می باشند هیات مدیره انجمن مدیریت بر آن شد تا نسبت به تشکیل و راه اندازی کمیته امور دانشگاهی اقدام نماید تا این کمیته بتواند بطور ویژه حمایتهای علمی و حرفه ای را برای دانشجویان تسهیل نماید.

این کمیته برنامه ها و اهداف ذیل را در دستور کار خود قرار دادند:
-    ارتقاء دانش ، مهارت و توانمندی دانشجویان درواحدهای صنعتی و بازرگانی اعم از دولتی و خصوصی
-    همکاری و همگامی با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی در ایران
-    کمک به پژوهش و بررسی و اظهار نظر در مسائل و کاربردهای مدیریت و اشاعه آن
-    مبادله اطلاعات و تحکیم مبانی مدیریتی درجهت وصول به اهداف مشترک مدیریت در جمیع زمینه های علمی و کاربردی
-     آشنایی اعضای دانشجویی انجمن بادیگر مدیران کشور و بهره گیری ازتخصص آنان درجهت ارتقاء تخصص و تجربه مدیران جوان ایرانی
-    ارائه آخرین روشها و تکنیک های مدیریت از طریق سخنرانی ها و سمینارها توسط باتجربه ترین استادان و مدیران حرفه ای