شناسنامه مجله مدیریت
چاپ
 
صاحب امتیاز : انجمن مدیریت ایران
مدیر مسئول : پرویز بیات
سردبیر : دکتر حیدر مستخدمین حسینی
رئیس شورای سیاستگذاری : دکترآذر صائمیان
 هیئت تحریریه : دکتر سیروس تهرانی- دکتر نسرین جزنی – دکتر حسین اعرابی – مهندس محمود نادری پور – دکتر محمد شلیله- دکتر زهرا برقعی-مهندس پرویز گلستانی
مشاوران هیئت تحریریه : دکتر مصطفی مهاجرانی – دکتر حسین مدرکیان – مهندس هرمزباقی
 مدیر هنری : امیرعلی آقایاری
امور اجرایی : ملیحه کیا
تبلیغات وآگهی ها : زهرا دربندسری
آدرس نشریه : خیابان کریمخان زند – روبروی خیابان ایرانشهر – نبش کوچه عسجدی – شماره 1 – طبقه 5
تلفن : 88827878-88309413 - 88824886
فاکس :88835278
www.iranmanagement.org
پست الکترونیکی: info@iranmanagement.org
iranmanagement1339@gmail.com