خدمات مشاوره
چاپ
براساس تجارب کسب شده در بیش از نیم قرن حضور در جامعه صنعتی و خدماتی شرکت‌های ایرانی و با هدف ارائه خدمات مناسب و مستمر در زمینه سیستم ها و ابزارهای مدیریتی / مهندسی این انجمن خدمات مشاوره‌ای خود را به منظور توسعه و ارتقاء سطح عملکردی سازمان ها از طریق طراحی و پیاده سازی سیستم‌های مدیریتی یا مهندسی ، استاندارد سازی و همچنین تعریف مشخصات کیفی / فنی محصول و اخذ گواهینامه های معتبر ارائه خواهد نمود .

در هر یک از زمینه های مورد درخواست نحوه ارائه خدمات ما شامل تمامی یا برخی از مراحل کارشناسی و مشاوره های زیر می باشد :

 • انجام ارزیابی  جهت شناخت وضع موجود
 • نیازسنجی، طراحی و آموزش نیروی انسانی ( براساس موضوع آموزش )
 • تشکیل کمیته های اجرایی و راهبری و تعیین مدیر پروژه
 • طراحی و تدوین سیستم های مدیریتی براساس نیازمندی ها و الزامات
 • پیاده سازی و اجرای سیستم های مدیریتی
 • انجام ارزیابی و  دقیق و رفع نواقص احتمالی
 • حضور در ارزیابی و ممیزی های خارجی

شرح خدمات مشـاوره :
انجمن مدیریت با استفاده از توانمندی های متخصصان و صاحبنظران رشته مدیریت خدمات مشاوره ای را درزمینه های زیر ارائه می نماید :
 • استقرار سیستم های مدیریت کیفیت
 • استانداردهای مدیریت کیفیت ، زیست محیطی و ایمنی ISO18001 ، ISO14001 ، ISO9001:2000
 • سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی ISO22000 - HACCP
 • سیستم مدیریت کیفیت ویژه خودرو و قطعه سازان ISO/TS16949
 • سیستم مدیریت کیفیت ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ISO/TS29001
 • مدیریت کیفیت فراگیر TQM
 • نظام مدیریت یکپارچه IMS
 • استاندارد ISO 17025
 • استاندارد بین المللی آموزشISO 10015
 • استاندارد بین المللی آموزشی IWA2
 • استاندارد بین المللی ISO29990
 • استاندارد34000 منابع انسانی
 • استاندارد ISO10018 خطوط راهنمای مدیریت کیفیت برای شایستگی و مشارکت کارکنان

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
 • تدوین اهداف و برنامه های استراتژیک
ارزیابی عملکرد سازمان
 • اجرای پروژه های عارضه یابی بر اساس مدل EFQM
 • استقرارسیستم کارت ارزیابی متوازن BSC
استقرار مجموعه ابزارهای کیفیت
 • نظام آراستگی سازمانی ( 5S)
 • کنترل کیفیت آماری ( SQC - SPC )
 • شش سیگما
 • مهندسی ارزش
 • تجزیه و تحلیل عوامل شکست ( FMEA )
 • گسترش توابع کیفیت ( QFD )
 • هزینه های کیفیت ( COQ )
 • تحلیل هزینه – منفعت ( CBA)
 • طرح ریزی کیفیت محصول ( APQP )
 • مهندس مجدد فرآیندهای کسب و کار ( BPR )
 • انجام مطالعات کار ( زمان سنجی و ظرفیت سنجی )
 • تجزیه و تحلیل رضایت مشتری ( CSA )
 • تهیه برنامه های اجرایی در جهت کاهش هزینه ها ( کاهش مصرف انرژی ، کاهش ضایعات)
پیاده سازی سیستم های مدیریت تولید
 • برنامه ریزی و کنترل تولید
 • نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (TPM)
 • برنامه ریزی و کنترل مواد
 • استقرار سیستم های انبارداری
 • سیستم های مدیریت پروژه
سیستم های مدیریت بهره وری
 • استقرار چرخه بهره وری (اندازه گیری، ارزیابی، تحلیل و بهبود بهره وری)
سازماندهی و طراحی سازمان
 • طراحی ساختار سازمانی
 • طراحی نظام جامع مدیریت منابع انسانی
 • طراحی نظام انگیزشی و رفاهی کارکنان
 •  تجزیه و تحلیل شغل و تدوین استاندارد مشاغل
 • طراحی نظام حقوق و دستمزد
 • طراحی نظام پیشنهادات
 • طراحی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان
انجام مطالعات بهبود و توسعه بازار
 • مطالعات تعیین بازار هدف
 • طراحی و استقرار سیستم های بازاریابی
 • طراحی سیستم های بازرگانی
 • طراحی مدل کسب و کار
 • تدوین نظام سنجش رضایت مشتری(CRM)
 • تهیه و تدوین مدل توسعه فروش
 • استقرار نظام(BRP)

استانداردهای محصول
 • استاندارد CE
سیستم های مالی و سرمایه گذاری
 • سیستم قیمت تمام شده
 • سیستم های حسابداری
 • تهیه طرح های ارزیابی فنی و اقتصادی