این رویدادها، با هدف توانمندسازی مدیران سازمان ها و بنگاه ها و راستای ایفای مسئولیت اجتماعی انجمنهای ذیربط به صورت رایگان برگزار می گردد
ثبت نام
نام:
نام خانوادگی:
نام سازمان
پست سازمانی
میزان تحصیلات:
تلفن همراه:
ایمیل:
نوع آشنایی